Identifikačné údaje

Názov zariadenia:   Materská škola
Adresa materskej školy:   049 23 Henckovce č.95
Kontakt:   telefón 0911 617 118
Zriadovateľ:   Obec Henckovce
IČO:   00328278
Druh zariadenia:   Materská škola jednotriedna s celodennou výchovnou starostlivosťou
      s vyučovacím jazykom slovenským

Zamestnanci

Riaditeľka MŠ:   Mgr. Štefánia Lučková
Učiteľka MŠ:   Bc.Monika Liptáková
Nepedagogický zamestnanec:   Dana Nemcová

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej, kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Materská škola

Materská škola Henckovce je jednotriedna MŠ s heterogénnym zoskupením detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného preprimárneho vzdelávania. Zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v skovenskom jazyku

Zriaďovateľom MŠ je Obec Henckovce.

Kapacita MŠ je 15 detí.

Prevádzka materskej školy: od 7:00 hod. – 16:00 hod..

Budova materskej školy sa nachádza v oplotenom areály s vysadenými stromami, okrasnými krami, ihličnanmi, kvetinovými záhonmi, bylinkovou a zeleninovou záhradkou. Na školskom dvore sa nachádza pieskovisko, rôzne preliezky, šmýkalka, detský kolotoč, altánok, lavičky pre možnosť oddychu detí.

Materská škola prešla v roku 2006 renováciou z fondu Európskej únie. Po ukončení renovácie bola obnovená jej prerušená prevádzka. V rámci rekonštrukčných prác prešiel interiér a vonkajšia časť budovy modernizáciou.

Na poschodí sa nachádza chodba, výdajňa stravy, jedáleň, šatňa pre zamestnancov, zariadenie osobnej hygieny pre deti a zamestnancov, spálňa a 2 triedy, v ktorých sú vytvorené hrové kútiky, ktoré slúžia na spontánnu hru detí, ako aj na naplánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť vedenú pedagogickými zamestnancami.

Vybavenie materskej školy neustále dopĺňame podľa finančných možností zriaďovateľa, ako i získavaním financií prostredníctvom projektov, dotácií a sponzorských darov.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti detí, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Našim zámerom je naďalej pokračovať v učení hravou formou, obohacovať výchovu detí o environmentálne prvky, ktoré sa prelínajú v čo najväčšej miere všetkými činnosťami v priebehu dňa.

V našej materskej škole sa zameriavame na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl.

* environmentálna výchova - porozumieť premenám prírody, rozmanitosti rastlín a tomu, že sa príroda mení a neustále vyvíja. Upevňovať u detí formou zážitkového učenia získané poznatky z tejto oblasti, rozvíjať environmentálne cítenie a správanie detí, viesť ich k ochrane rastlín, živočíchov a životného prostredia. Podporiť prirodzenú detskú zvedavosť vlastnou praktickou skúsenosťou – skúmaním, pozorovaním, experimentovaním, bádaním prírodných reálií, vytvárať priestor na vysvetlenie prírodných javov, rozlišovať prvky živej a neživej prírody, viesť deti k separovaniu odpadu.

* zdravý životný štýl - viesť deti k zdravému životnému štýlu, usilovať sa o zdravý a bezpečný život. Zaraďovaním pravidelných pohybových aktivít a pobytom vonku otužovať detský organizmus, zlepšiť telesnú zdatnosť a pohybovú kultúru. Utvárať u detí pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných zdravou výživou.

Náš Školský vzdelávací program “Prekvapenie zeleného domčeka” a umiestnenie materskej školy dáva mnoho príležitostí na:

  • prírodovedné poznávanie formou zážitku,
  • vytváranie pozitívnych postojov k prírode,
  • rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody,
  • plánované rozvíjanie environmentálneho povedomia detí.

Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho program sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.